Historie

De losserse schutterij door de jaren heen.

Losser – Een kort berichtje in de twentsche Courant van 24 mei 1924, stelde de lossernaren op de hoogte van het feit , dat in het oude Martinusdorp een schuttersvereniging rijker is geworden. Veertig personen verschenen bij de oprichtings- vergadering. Onder hen bevonden zich enkele bekende Lossernaren als J.B. Zwaferink, G. Huttenhuis, A.G. Middelhuis, P. Koopmans, M.Boerrichter, A. Holtkamp, A. Hassink, K, Munsterman en H. Wevers. De man die als eerste de voorzitterhamer toegewezen kreeg was de heer A. Hoeben, de secretaris werd de heer B. Schulten En penningmeester de heer G. Lippinkhof. En daarna begint de geschiedenis van de schuttersvereniging St. Märten die nu na 75 jaar nog steeds springlevend is.

Het eerste schuttersfeest
Op zondag 25 augustus anno 1924 , verzamelden de Losserse schutters zich in de lommerrijke omgeving van het oude erve “Bookholt” (Brilman)om hun bekwaamheid op het geweer te beproeven. Na ca. anderhalf uur slaagde de heer Wevers er in om de vogel van de mast te schieten. Daarna eiste hij de titel Koning van Losser voor zich op. In café Holtkamp aan de markt volgden na de wedstrijd enkele vrolijke uurtjes. Uiteraard werd daarna elk jaar het folklorische schuttersfeest gehouden. En dat de schutters zich in de belangstelling van de Losserse bevolking mochten verheugen blijkt wel uit het feit, dat arm en rijk de schutters tijdens hun schietwedstrijden aanmoedigen. Door de jaren heen zijn het de redacteuren van de Twentsche Courant geweest, die in hun kolommen aandacht schonken aan het plaatselijke schuttersgebeuren, dat altijd gehouden werd in de directe omgeving van erve “Bookholt”. Bij de familie Brilman, de boer van erve “Bookholt” werd men altijd gastvrij ontvangen.

Schutterskoningin
In de oude krantenverslagen werd telkens weer gewag gemaakt van het gezellige feest en de kroningsdagen van de schutters en de schutterskoninginnen. Zo werd in 1926 G ter Linde uit de zoeker koning met aan zijn zijde als koningen mej H Kellerhuis.Het daarop volgende feest in de R.K. ” Vereniging werd voor de vele deelnemers onvergetelijk Vooral de medewerking van de plaatselijke muziekkorpsen als “Exelsior” en “Semper Crecendo” verhoogden de sfeer van deze oude sport. In 1928, op zondag 27 augustus, slaagde de heer H. ter Beek er in de koningstitel voor zich op te eizen. Koningin werd mevr. M Tiemens Dokter. En omdat er op die dag ook nog een groots opgezette kermis was, werd het een enorm feest Op zondag 7 oktober werd de heer A Boerrigter koning en ook toen werden de vaatjes bier snel geledigd. De crisis in de jaren dertig deed de belangstelling voor de schutters feesten wellis waar dalen maar toch waren er doorzetters die er in slaagden de festiviteiten te doen slagen. Zo ook in 1934 toen B. Kempers schutterskoning van Losser werd. Mej. B. Smit had B. Zwaferink de eerste voorzitter als zodanig opgevolgd, schoot G.Jansen de vogel naar beneden. Hij koos als koningin mej. D. Nijhuis. In de zomer van 1939 eiste J. Hassink de koningstitel voor zich op. Als bijzonderheid vermelden we nog dat J. Kloosterman in 1938 de vereniging zou vertegenwoordigen bij het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina te Amsterdam. Tijdens de schutterswedstrijden in 1938 werd de heer J. Kok koning van Losser, koningin werd mej. E . knippers. Beiden werden in het toenmalige café Nijhof aan de Enschedesestraat, toegesproken door de schutterscommandant B. Zwaferink. Zich niet bewust zijnde van het feit dat dit voorlopig het laatste schutterfeest zou zijn, trokken op zondag 13 juli 1939 de deelnemende schutters naar de “Bookholtdannen” om er hun schorvaardigheid weer te beproeven. De beste schutter bleek H. Wernerie die daarmee koning werd. De tweede wereldoorlog maakte voorlopig een einde aan het folkloristische schuttersgebeuren.

Nieuwe opzet
In 1945 kwam er een einde aan de lange oorlogsjaren, vol ontbering en ellende. Heel de wereld haalde verlicht adem en de mensen maakte zich op voor de vrede en de wederopbouw. Ook voor de Losserse schutters diende er zich een nieuwtijdperk aan, te beginnen in 1946 met de eerste schuttersfeesten in de ” Bookholtdannen”. Het schietfestijn werd vervolgens besloten met een koningsbal in café Koopman aan de Lutterstraat. In 1948 kregen de schutters een nieuwe voorzitter in de persoon van H. Hassing, die tevens de grondslag legde voor een modernere aanpak In zij toespraak wees hij op de verdiensten van de jubilerende leden J. Lippikhof, J. Kelderhuis en P. Koopman. Ook de burgermeester J.P.A.M.v.d. Sandt sprak de verzamelde schutters toe. De schietwedstrijden hadden tot resultaat dat B. van Mook de koningstitel kreeg toegewezen met aan zijn zijde mevr. Smit-Eiks als koningin. Er volgden nog vele schutterskoningen en koninginnen. St. Märten was de eerste Losserse vereniging die de bejaarde dorpsgenoten bij hun activiteiten betrokken.Gedurende een reeks van jaren kregen zij ieder jaar een groot opgezet feest aangeboden. Toen ook andere verenigingen festiviteiten voor ouderen gingen organiseren heeft men gemeend die activiteiten te kunnen staken omdat er voldoende aandacht werd besteed aan de ontspanning van ouderen. Ingevoerd werden later schietwedstrijden om het keizerschap van”Saksenland” waarin ook schutters uit Duitsland deelnamen.

Jubileum 35 jaar
In 1959  vierden de schutters op grootscheepse wijze het 35 jarige jubileum. Tijdens dat jubileum voerden talrijke autoriteiten en vertegenwoordigers van bevriende schutter- en andere verenigingen het woord. Burgemeester J.P.A.M. v.d. Sandt huldigde vervolgens een aantal leden, die vanaf de oprichting lid waren geweest. Dat waren de heren J. Kellerhuis, P. Koopman en J. Lippinkhof. Verdeer de 30 jarige jubilaris de heer A Smit en25 jaar de heren A. Bulten, J. Hassing Sr en B Veldhuis. Aanwezig was ook de burgemeester van de Brabantse gemeente Liempde waarmee Losser goede betrekkingen onderhield.

Uit dit beknopte overzicht blijkt duidelijk dat de Losserse schutters altijd een belangrijke plaats hebben ingenomen in de Losserse samenleving. Ook heden ten dage mogen de schutters zich verheugen in de belangstelling en waardering van de Losserse bevolking.